บริการส่งพัสดุด่วน ภายใน 24 ชม.

โทร. 02-5875919
“สะดวก ฉับไว มั่นใจ ยุติธรรม”

บุษราคัมทัวร์ ให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วน ภายใน 24 ชม

ในทุกเส้นทางการเดินรถโดยสารของบริษัทฯ

อัตราค่าบริการฝากส่งพัสดุ
คำนวณจาก ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง น้ำหนัก และระยะทาง
เงื่อนไขบริการรับฝากส่งพัสดุ
 • 1. พัสดุที่ส่งต้องมี ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ , จังหวัด ทั้งผู้รับและผู้ส่งติดไว้ที่กล่องชัดเจน ผู้ส่ง ต้องมี บัตรประจำตัวประชาชนหรือ\ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต มาติดต่อด้วยทุกครั้ง
 • 2. พัสดุ งดเว้นส่ง ได้แก่ สารเคมีอันตราย , วัตถุระบิด , วัตถุไวไฟ , สิ่งของผิดกฎหมายทุกประเภท , สัตว์ , สิ่งมีชีวิต(ยกเว้นปลาสวยงาม)
 • 3. หากลูกค้าต้องการส่งพัสดุแตกหักง่าย หรือ หีบห่อพัสดุไม่สมบูรณ์ บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • 4. ผู้ส่ง ต้องแจ้งให้ผู้รับมารับพัสดุเอง โดยบริษัทฯ จะแจ้งเวลาพัสดุถึงปลายทางให้ผู้ส่งทราบ
 • 5. ผู้รับ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต เมื่อมารับพัสดุ
  • - กรณีให้ผู้อื่นมารับพัสดุแทน ต้องแสดงบัตรทั้งของผู้รับและผู้รับแทน
  • - กรณีชื่อผู้รับเป็นบริษัท , ห้างร้าน ให้ผู้รับแทนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต มาด้วย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต ของผู้มารับแทนไว้เป็นหลักฐานในการรับพัสดุ
 • 6. หาก ผู้ส่ง ไม่สามารถแจ้งให้ผู้รับนำหลักฐานมาแสดงตนเพื่อขอรับพัสดุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายพัสดุให้ผู้รับ
 • 7. กรณีพัสดุ สุญหาย หรือ เสียหาย บริษัท จะชดใช้ค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท
 • 8. กรุณาติดต่อรับพัสดุ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่พัสดุถึงปลายทาง เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาพัสดุและค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • 9. กรณีพัสดุฯเป็นของเน่าเสียได้ ผู้รับปลายทางต้องมารับพัสดุฯ\ (ก่อนจะเกิดการเน่าเสีย) และบริษัทฯมีสิทธิกำจัดพัสดุเน่าเสียได้
ติดตามสถานะพัสดุได้ที่ www.expresslink.in.th
粉嫩公主酒酿蛋的效果有丰胸产品这么神奇吗?那你必须了解一下粉嫩公主酒酿蛋的丰胸原理了,你就知道了。粉嫩公主酒酿蛋经过现代科学配比丰胸产品粉嫩公主有机结合后能够迅速被人体吸收,依靠提供与女性自身分泌雌性激素高度同源的酒酿中含的醣化酵素来激发女性的酒酿蛋丰胸雌性症状,从而促进乳腺及乳房周围细胞的增长及再次发育,一方面通过促进乳头的乳腺管道的加长和不断分支,来增强乳腺组织的发育,粉嫩公主丰胸产品并有效的帮助乳房的增大。粉嫩公主酒酿蛋丰胸解开女人的幸福密码!